Skip to content

Bronzealder

Ældre Bronzealder: 1500 – 800 f. Kr.
Yngre Bronzealder: 800 – 400 f. Kr.

Selv under de mest primitive Livsforhold har mennesket handlet, dvs. man har byttet Raastoffer eller Produkter, som fandtes i Mængde det sted, hvor man boede, mod andre Varer, som et andet Omraade havde. I Danmark har Flint og Rav sikkert gennem lange Perioder været vigtige Byttesager, for hvilke man skaffede sig Metaller, der ikke fandtes i Danmark.
Det er naturligt, at de Metaller, der forekommer rene i Naturen, Guld og Kobber, først fandt Anvendelse, medens Jærn og andre Metaller, der kræver en besværlig Udvindingsproces og tilmed er vanskelige at bearbejde paa Grund af deres Haardhed først senere kom i Brug. Af de to nævnte er Guldet kun brugbart til Smykker og lignende, medens Kobberet, særlig naar dets Haardhed bliver øget gennem legering med Tin (Bronze) lader sig anvende til Vaaben og Redskaber.
Bronzen spiller da ogsaa en saa dominerende Rolle, at en 1000-aarig Kulturperiode har faaet Navn efter den.

(H. C. Broholm i:
Jeg ser på Oldsager. 1966)